Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://carport.solar
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: carport.solar, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ausPolen24 Dariusz Borkowski, Radgoszcz 67a, 59-800 Lubań, NIP 613-141-04-40 reprezentowane przez Dariusza Borkowskiego a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://carport.solar i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sklep internetowy, działający pod adresem: https://carport.solar, prowadzony jest przez ausPolen24 Dariusz Borkowski, Radgoszcz 67a, 59-800 Lubań, NIP 613-141-04-40 reprezentowane przez Dariusza Borkowskiego.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
warunki i zasady współpracy z podmiotami gospodarczymi.
Warunki i zasady dotyczące informacji niejawnych.
Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
System operacyjny Windows XP z włączoną obsługą apletów Javy,
minimalna rozdzielczość ekranu QVGA 240 x 320 px..
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu carport.solar oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Klient zobowiązany jest do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową carport.solar, dokonać wyboru wiaty z fotowoltaiką lub jej elementów składowych (np. systemu pokryć fotowoltaicznych typu BIPV), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kup teraz” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
przedmiotu zamówienia,
jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
wybranej metody płatności,
wybranego sposobu dostawy,
czasu dostawy,
parametrów technicznych.
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „kup teraz”.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ausPolen24 Dariusz Borkowski, Radgoszcz 67a, 59-800 Lubań, NIP 613-141-04-40 reprezentowane przez Dariusza Borkowskiego. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dostawa
Dostawa Towarów jestna terenie Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub firmą logistyczną wielkogabarytowo (TIR). Koszty dostawy są zmienne w zależności od wagi, gabarytu i miejsca docelowego. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 50 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
Ceny i metody płatności
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
przelewem na numer konta bankowego 32 1020 2137 0000 9902 0215 1322,
płatnością za pośrednictwem np. przelewy24, pazu, dotpay, klarna i innych
kartą płatniczą VISA lub MASTERCARD, karta kredytowa zostaje obciążona w momencie przyjmowania zamówienia,
przelewem z banku klienta
Uwaga: Pola z liczbami na czarnym tle znajdujące się poniżej należy uzupełnić zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na dole strony. 

Prawo do odstąpienia od umowy
Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie na adres: ausPolen24 Dariusz Borkowski, Radgoszcz 67a, 59-800 Lubań, mailowo pod adres: carport.solar@outlook.com lub przy użyciu formularza kontaktowego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej carport.solar. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu w najszybszym możliwym terminie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia produktów wielkogabarytowych niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie (produkty wielkogabarytowe) na kwotę około 2500 PLN w zależności od regionu .”
Reklamacje dotyczące Towarów
ausPolen24 Dariusz Borkowski, Radgoszcz 67a, 59-800 Lubań, NIP 613-141-04-40 reprezentowane przez Dariusza Borkowskiego jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.” - 556. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej carport.solar. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu w najszybszym możliwym terminie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: carport.solar@outlook.com Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Sprzedawca nie jest producentem wszystkich towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ausPolen24 Dariusz Borkowski, Radgoszcz 67a, 59-800 Lubań, mailowo pod adres: carport.solar@outlook.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Wskazówki do wypełnienia pkt. 7 „Prawo do odstąpienia od umowy”:
Konsument dokonujący zakupu w sklepie internetowym musi zostać poinformowany, jeszcze przed złożeniem zamówienia, zarówno o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, jak i wyjątkowych sytuacjach, w których prawo to jest wyłączone (art. 12 pkt 9 – 12 ustawy o prawach konsumenta). Informacji tych (z wyjątkiem informacji o braku prawa do odstąpienia od umowy) można udzielić za pomocą wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta. Przedsiębiorca, który doręczy konsumentowi prawidłowo wypełnione pouczenie, spełnia obowiązki informacyjne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9 - 11 ustawy.

12.Poufność informacji.
ZWAŻYWSZY, że w związku ze współpracą między Stronami niniejszej umowy, każda ze Stron („Strona Otrzymująca”) może uzyskać dostęp do informacji poufnych drugiej Strony („Strona Ujawniająca”), które to informacje Strony zamierzają chronić w sposób określony w niniejszej Umowie,

Strony niniejszej Umowy postanowiły, co następuje:

1’. Definicje.

„Cel” oznacza współpracę Stron w zakresie produkcji, promocji, dystrybucji, sprzedaży, wynajmu systemu wiat i zadaszeń autorstwa CARPORT.SOLAR z pokryciami wykonanymi z modułów fotowoltaicznych BIPV, a także produktami i usługami związanymi z branżą elektromobilności w szeroko pojętym IoT (Internet of Things) wykonywanymi na rzecz osób prywatnych, fundacji, stowarzyszeń, firm, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów na terenie UE oraz poza nią.
„Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Strony Ujawniającej, w szczególności wszelkie rozmowy lub negocjacje pomiędzy przedstawicielami Stron dotyczące przyszłej współpracy, dane dotyczące prowadzonej działalności Stron, zasad ich funkcjonowania, podmiotów zależnych lub podmiotów z nimi trwale powiązanych stałymi kontraktami, systemów zabezpieczeń, informacji techniczne i technologicznych o charakterze know-how (nawet jeśli nie mają zdolności patentowej lub rejestracyjnej jako znaki towarowe czy wzory użytkowe), źródeł zaopatrzenia, procedur operacyjnych i bezpieczeństwa, warunki składania ofert i stosowanej polityki cenowej, w tym wysokości wynagrodzenia i udzielania rabatów, koncepcje biznesowe, zamierzenia techniczne i organizacyjne, wykorzystane produkty i technologie, wszelkie procesy operacyjne, dokumenty finansowe, plany logistyczne, nowe produkty, prawa autorskie oraz inne prawa w zakresie własności intelektualnej, stosowane oprogramowanie, wzory umów i regulaminów, zestawienia, instrukcje obsługi, specyfikacje, kalkulacje, prezentacje, schematy działania, spisy programów, informacje o klientach, plany marketingowe, zdjęcia, wydruki danych, dane liczbowe, business plany, wzory materiałów reklamowych, informacje związane z przedmiotem wzajemnej współpracy stron niezależnie od formy ich utrwalenia, materiały stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) a także inne materiały i informacje stanowiące wyłączną własność Strony Ujawniającej a przekazywane drugiej Stronie w dowolnej formie, w tym również w formie rozmowy zarówno bezpośredniej jak też telefonicznej oraz elektronicznej. Informacjami poufnymi są również informacje o wzajemnej współpracy Stron oraz etapach jej realizacji, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia Stronie Otrzymującej zarówno przed jak i po dacie niniejszej Umowy, jednakże z wyłączeniem informacji albo danych:
I. które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej Umowy przez Stronę Otrzymującą; lub
II. które były w jej posiadaniu lub były jej znane przed uzyskaniem od Strony Ujawniającej,
III. które Strona Otrzymująca uzyskała ze źródła innego niż Strona Ujawniająca bez naruszenia przez Stronę Otrzymującą ani przez to źródło żadnego zobowiązania do zachowania poufności; lub
IV. które zostaną ujawnione przez Stronę Otrzymującą (a) po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Strony Ujawniającej lub (b) bez takiej zgody, po okresie pięciu lat od daty rozwiązania niniejszej Umowy.

2’. Przechowywanie i zabezpieczanie Informacji Poufnych.

(a) Strona Otrzymująca zachowa Informacje Poufne Strony Ujawniającej w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich takie same środki ostrożności oraz takie same środki zabezpieczające jak te stosowane przez Stronę Otrzymującą w stosunku do jej własnych Informacji Poufnych, i w stosunku do których Strona Otrzymująca gwarantuje, że zapewniają one odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu.
(b) Ujawnianie Informacji Poufnych ograniczone będzie do tych pracowników lub członków władz Strony Otrzymującej, którym wiedza taka jest niezbędna dla realizacji Celu, pod warunkiem, że w każdym takim przypadku Strona Otrzymująca zapewni, że postanowienia niniejszej Umowy będą przestrzegane przez te osoby. Ponadto uprawniona jest do ujawnienia Informacji Poufnych swym udziałowcom, jeśli zapewni, iż postanowienia niniejszej Umowy będą przez nich przestrzegane. Kopie lub reprodukcje nie będą wykonywane, chyba że w zakresie zasadnie niezbędnym dla realizacji Celu, a wszelkie wykonane kopie będą własnością Strony Ujawniającej. Wszelkie Informacje Poufne oraz ich kopie zostaną zwrócone Stronie Ujawniającej niezwłocznie od otrzymania od niej pisemnego żądania.
(c) W przypadku powierzenia przez Stronę Ujawniającą Stronie Otrzymującej przetwarzania danych osobowych, Strona Otrzymująca zobowiązuje się, że powierzone jej dane będzie przetwarzać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i zobowiązuje się, że będzie przestrzegać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a w szczególności zobowiązuje się do:
(i) podjęcia środków zabezpieczających powierzone jej dane osobowe,
(ii) stosowania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z w/w ustawy i Rozporządzenia RODO oraz do zachowania tych danych w tajemnicy w trakcie trwania i po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

3’. Ograniczenia i gwarancja.

(a) Strona Otrzymująca (i) nie przekaże Informacji Poufnych, ani w całości ani w części, żadnej osobie trzeciej, z zastrzeżeniem punktu 2 (b), (ii) wykorzystywała będzie te informacje wyłącznie dla realizacji Celu, oraz (iii) nie wykorzysta tych informacji komercyjnie ani żadnej ich części bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej. Nie ograniczając powyższego, Strona Otrzymująca upoważniona będzie do ujawnienia Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa, z zastrzeżeniem że w zakresie w jakim to będzie możliwe, zawiadomi o tym Stronę Ujawniającą co najmniej dwa dni robocze przed takim ujawnieniem.
(b) Wszelkie prawa do Informacji Poufnych są zastrzeżone przez Stronę Ujawniającą, a żadne prawa ani zobowiązania poza zapisanymi w niniejszej Umowie nie zostają przyznane ani nie wynikają z postanowień niniejszej Umowy. W szczególności nie przyznaje się w niniejszej Umowie żadnej licencji w związku z wynalazkiem, patentem, prawem autorskim lub innym prawem własności przemysłowej lub intelektualnej przysługującym Stronie Ujawniającej.
(c) Strona Ujawniająca gwarantuje, że posiada prawa do ujawnienia Informacji Poufnych Stronie Otrzymującej oraz do upoważnienia Strony Otrzymującej do ich wykorzystania dla realizacji Celu lecz nie gwarantuje, że Informacje Poufne będą miały zastosowanie lub będą odpowiednie dla realizacji Celu albo jakiegokolwiek innego celu.
(d) Strona Otrzymująca przyjmuje do wiadomości, że załączone informacje stanowią (zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązuje się do niewykorzystywania Informacji Poufnych przekazanych przez Stronę Ujawniającą w celu uzyskania korzyści finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia gospodarczego bezpośrednio bądź pośrednio przez podmioty kontrolowane przez Stronę Otrzymującą lub jej podmioty powiązane. Zastrzeżenie to nie dotyczy przedsięwzięcia gospodarczego z udziałem Strony Ujawniającej. (e) W przypadku powstania zobowiązania z tytułu ujawnienia informacji poufnych i złamania tajemnicy przedsiębiorstwa Strona Otrzymująca bezpośrednio bądź pośrednio przez podmioty kontrolowane przez Stronę Otrzymującą poddaje się egzekucji.

4’. Zawiadomienia.

Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i powinny być wysłane listem poleconym lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do strony, dla której są przeznaczone na jej adres określony powyżej lub inny adres, o którym dana strona zawiadomiła zgodnie z powyższym, zaadresowanym do sygnatariusza niniejszej Umowy z tej strony.

5’. Czas trwania umowy.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Postanowienia punktów 1', 2' i 3' z działu „12. Poufność informacji” pozostają w mocy przez 5 lat od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

6’. Postanowienia końcowe Niniejsza Umowa może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Niniejsza Umowa będzie rządzona i interpretowana zgodnie z prawem polskim, a strony niniejszym poddają się jurysdykcji sądów polskich.
Rejestracja konta w serwisie carport.solar jest jednoznaczna z akceptacja powyższego regulaminu, rozwiazanie umowy jest jednoznaczne z zakończeniem współpracy handlowej oraz usunięciem konta z serwisu carport.solar w czasie 30 dni.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel